Bestyrelsesmødereferater

Bestyrelsesmøde den 12. august 2021, kl. 18.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

  1. Opfølgning fra sidst:
    • Mellem 400 og 500 bidragydere siden nytår.
    • Indbetalt omkring 170.000 kr. siden nytår, heraf 120.000 kr. siden bogen udkom.
    • Tilsagn fra Melsenfonden på 2 mio. kr.
    • Foreløbig drøftelse med en repræsentant fra en anden interesseret fond.
    • Foreløbig tilbagemelding med projektforslag fra Uganda, Kenya og Burkina Faso.
  2. Drøftelse af muligheder for at opgradere fondens aktiviteter, således at der skabes grundlag for hjælp til flere.
    • Hvilke elementer ved Fonden Det Nytter betyder, at andre fonde/donorer vil bidrage? Er det tæt opfølgning, tillid, muligheden for at deltage i besøg eller andre ting?
    • Hvordan sikres en fortsat opbakning fra Melsenfonden, og hvordan ”udnyttes” momentum i forhold til andre?
    • Hvad kan det betyde, hvis fonden bliver mere aktiv på Facebook, Instagram, andet?
    • Hjælp til digitale medier?
    • Øget rejseaktivitet må forventes, når der arbejdes og rapporteres på større projekter.
    • Opfordring til månedlige indbetalinger?
    • Åbne orienteringsaftner efter projektbesøg.
  3. Forventet rejse til Uganda og Kenya i oktober 2021.
  4. Forslag til næste møde er 26. oktober 2021 (14. september 2021 er aflyst), kl. 9.00 på Messenger.
  5. Eventuelt

 

Referat

Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Aris og Stig Glent-Madsen (ref.). Endvidere var Bodil Abildgaard med som gæst.

Pkt. 1. Der var stor tilfredshed med, at omkring 500 har betalt ind til fonden. Det blev bemærket, at det har nøje sammenhæng med uddeling af bogen. Indbetalingen af 2 mio. kr. fra Melsen Fonden var lige sket, og der blev orienteret om, at udbetalingen af beløbene forventes at ske successivt i løbet af 2021. Et notat til Melsen Fonden om de tre projekter blev gennemgået. Beskrivelserne af projekterne er sket med udgangspunkt i de projektforslag, der er drøftet med de lokale partnere i Burkina Faso (AMPO), Uganda (Folkekirkens Nødhjælp) og Kenya (Dansk Flygtningehjælp).

Der blev orienteret om de foreløbige drøftelser med en anden interesseret fond. Drøftelserne vil fortsætte efter besøget i oktober.

Pkt. 2. Med sigte på at udnytte succesen blev kontakten til fonde og virksomheder drøftet. Der var enighed om, at tillid, opfølgning, personligt kendskab og mulighed for besøg var vigtigt.

Digitale platforme blev drøftet, herunder om det vil være muligt og formålstjenligt at engagere en ung på frivillig basis. Der blev opfordret til at forsøge med Instagram på rejser. Der blev endvidere opfordret til jævnlige orienteringer – ikke blot på Facebook, men også på mails mv. Der var enighed om, at en orienteringsaften er et fint tiltag, og at vi skal opfordre til månedlige indbetalinger.

Pkt. 3. Rejsen forventes fortsat gennemført.

Pkt. 4. Der var enighed om at fastholde den anførte møde dato, således at der på Messenger afholdes møde tirsdag den 26. oktober kl. 9.00.

Pkt. 5. Intet under eventuelt.

Viborg den 12. august 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 9. juni 2021, kl. 18.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

  1. Opfølgning fra sidst:
    • 100 bidragydere i løbet af kort tid
    • Ultralydscanneren indkøbt og taget i brug
    • Øvrig tilbagemelding fra Uganda, Kenya og Burkina Faso
  2. Udgivelse af bogen ”Den brogede verden”. 2.200 eksemplarer – trykning betalt af Nørhaven. Foreløbig uddelt 4-500 stk.
  3. Økonomi i anledningen af bogens udgivelse.
  4. Aktuelle aktiviteter: Foredrag, indsamlinger, tøjsalg, fødselsdagsfest mv.
  5. Forventet rejse til Uganda og Kenya i oktober 2021.
  6. Forslag til næste møde er 14. september 2021, kl. 9.00 på Messenger.
  7. Eventuelt

 

Referat

Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.). Endvidere var gæsterne Lisbeth Fabian og Anders Hjulmand til stede.

Pkt. 1. SGM introducerede et slideshow om fondens arbejde, der var benyttet til et Rotarymøde i Ballerup dagen forinden.

Med stor tilfredshed blev det konstateret, at den nødvendige antal bidragydere på 100 blev opnået i løbet af kort tid.

Endvidere var der tilfredshed over, at ultralydsscanneren nu var indkøbt og i brug i Burkina Faso. Der blev udtrykt ønske om flere tilsvarende tiltag. SGM lovede, at de ville blive iværksat.

Situationen i de tre projektlande blev drøftet.

Pkt. 2 og 3. SGM oplyste, at bogen havde fået en fin modtagelse og nævnte, at de, der havde læst bogen, efterfølgende viste sig at være gode ambassadører for bogen og fondens arbejde. Der var uddelt 450 bøger, og samtidig indbetalt ekstra ca. 45.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Bogen er et godt ”visitkort”. Nørhaven har betalt trykningen, og SGM betaler selv porto mv. i forbindelse med udsendelse.

Pkt. 4. SGM orienterede om planlagte foredrag, indsamling ved tøjsalg i Tiny Window, fødselsdagsfest i Pederstrup mv. Bogen har som ventet givet fin opmærksomhed til fondens arbejde.

Pkt. 5. Det er stadig forventet, at SGM for egen regning rejser til Uganda og Kenya i oktober.

Pkt. 6. Det blev aftalt, at næste møde er onsdag den 15. september 2021 kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 7. Intet under eventuelt.

Viborg den  9. juni 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2021, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

  1. Seneste nyt
  2. Skattemæssige forhold – indberetning af antal bidragsyder mv. til Skat for 2020 er foretaget.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for perioden fra fondens stiftelse til 31. december 2020.
  4. Beslutning om udbetalinger til projekter. Forslag om udbetaling af i alt 125.000 kr., heraf udgør 75.000 kr. en andel af fondskapitalen i overensstemmelse med vedtægternes § 7 og § 9, og 50.000 kr. stammer fra indsamlede midler. Det foreslås, at pengene fordeles med 50.000 kr. til Flygtningehjælpens projekt i det nordlige Kenya, 50.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælps projekt i det nordlige Uganda, og med 25.000 kr. til AMPO’s projekt i Burkina Faso. Baggrunden for opdelingen er, at især arbejdet i Kenya og Uganda lider under manglende donorstøtte, og at AMPO fik flest midler ved uddelingerne i 2020.
  5. Drøftelse af tiltag med henblik på indsamling af bidrag og sikring af, at fonden også i 2021 opnår mindst 100 bidragsydere.
  6. Orientering om forløb af bogprojekt.
  7. Orientering om besøg i Aalborg Rotary Østre den 27. april 2021.
  8. Forslag til næste møde er 22. juni 2021, kl. 18.00 på Nørremøllevej (med spisning).
  9. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1. SGM orienterede om coronasituationen i Uganda og Kenya og oplyste, at der i øvrigt ikke var meget nyt fra projekterne.

Pkt. 2. SGM oplyste, at der var indberettet til Skat vedrørende samlede antal givere og gavebeløb for 2020. LS oplyste, at der inden 1. juli 2021 skulle indsendes begæring om momsrefusion. Beløbet ansås for at være minimalt, og der var derfor enighed om ikke at foretage sig yderligere.

Pkt. 3. Regnskab fra stiftelsen af fonden til 31. december 2020 blev gennemgået og godkendt. Underskrifterne vil blive indhentet via Penneo. Der var taknemmelig for det meget beskedne beløb, som Forvaltningsinstituttet beregner sig for administration, regnskab mv. Der var anerkendelse af, at regnskabet var meget positivt på grund af de store værdistigninger af aktiebeholdningen, men samtidig en bevidsthed om, at det fremover kan blive et anderledes billede.

Pkt. 4. Der var enighed om at foretage uddeling, som foreslået. LS og MÅ efterspurgte en tilbagemelding for køb af scanneren til Burkina Faso. SGM oplyste, at den – efter det oplyste – endnu ikke var erhvervet. SGM vil skrive til AMPO for at høre om status og understrege vigtigheden af dokumentation. De donerede 25.000 kr. til AMPO kan evt. udgøre en del af restfinansieringen.

Pkt. 5. Der var enighed om at iværksætte en kampagne for at få 100 bidragydere a minimum 200 kr. LS henstillede, at fonden i den forbindelse henviste til de allerede opnåede resultater.

Pkt. 6. SGM orienterede om en lille bog, der forventes udgivet inden sommer. Forordet er skrevet af udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, og bogen skal bruges til at reklamere for fonden.

Pkt. 7. Besøget i Aalborg Rotary er udskudt ind til videre.

Pkt. 8. Det blev aftalt, at næste møde er tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18 på Nørremøllevej, og at ægtefæller også er inviteret.

Pkt. 9. Intet under eventuelt.

Viborg den 23. marts 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 26. januar 2021, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

  1. Sidste nyt – ”årsberetning” udsendt som pressemeddelelse
  2. Skattemæssige forhold - afklaret
  3. Vedtægter afklaret og godkendt
  4. Orientering om indberetninger om gavebidrag til Skat
  5. Orientering om at hjemmesiden er opdateret. Samtlige bestyrelsesmødereferater er på siden.
  6. Orientering om fremtidige aktiviteter, herunder foredrag og rejse (SGM tager til Uganda og Kenya i okt.)
  7. Regnskab
  8. Forslag til næste møde er 23. marts 2021 kl. 9.00 på Messenger
  9. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1. SGM orienterede om kontakten med partnerne i projektlandene og henviste til ”pressemeddelelsen”, som var udsendt sidst i december 2020, og som omtalte fondens aktiviteter i det forløbne år. På grund af Corona var der stort set ikke aktiviteter i Danmark.

Pkt. 2. Med hjælp fra Laila Grønhøj og Forvaltningsinstituttet er fondens skatteforhold nu afklarede.

Pkt. 3. Vedtægterne er godkendt og optrykt på fondens hjemmeside under ”Baggrund” – ”Vedtægter”.

Pkt. 4. Der var frist til den 20. januar 2021 for indberetning af gavebidrag med fradragsret. Indberetningen er foretaget. Der er frist til den 31. maj 2021 for indberetning af fondens status som godkendt til at modtage gavebidrag med fradragsret. Indberetning er endnu ikke foretaget. Det er undersøgt ved Skat, hvorvidt det kan undlades for 2020, da der allerede er givet tilladelse for dette år, men det var ikke muligt.

Pkt. 5. Hjemmesiden er opdateret. MÅ gjorde opmærksom på, at det nok ikke er realistisk, at der arrangeres rejse i foråret 2022, og at hjemmesiden også på det punkt skal ændres. Der var enighed herom.

Pkt. 6. Der sker ikke så meget pt. på grund af Corona. Der var enighed om, at foredrag online ikke er særligt hensigtsmæssigt. LS efterspurgte kampagne eller lign. for at give flere bidragsydere. SGM orienterede kort om et bogprojekt. SGM forventer at tage til Østafrika i oktober 2021.

Pkt. 7. Der forventes at foreligge regnskab for 2020 i slutningen af februar 2021. Forvaltningsinstituttet udarbejder regnskab, som så kan behandles til næstkommende møde. LS bemærkede, at aftalen med Forvaltningsinstituttet forekom at være fordelagtig i forhold til andre. SGM orienterede om værdipapirsammensætningen. Der var enighed om, at det var fint, at der ikke skulle tænkes i køb/salg heraf.

Pkt. 8. Der var enighed om, at næste møde er tirsdag den 23. marts 2021, kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 9. Intet under eventuelt.

Viborg den 26. januar 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 3. november 2020, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

  1. Sidste nyt fra Afrika
  2. Skattemæssige forhold
  3. Vedtægt underskrevet og indsendt til Civilstyrelsen
  4. Donation af 30.000 kr. til Burkina Faso og beslutning om udbetaling
  5. Orientering om aktiviteter
  6. Forslag til næste møde er 26. januar 2021 kl. 9.00 på Messenger
  7. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.)

Pkt. 1. SGM orienterede om situationen i projektlandene. Der er heldigvis ikke meget Corona, men nedlukningen er hård, og levestandarden er presset. Blandt andet er tallene for vold i hjemmene, for teenagegraviditeter og bortgiftning af helt unge piger fordoblet som følge af forringede levevilkår.

Pkt. 2. Den skattemæssige status er endnu ikke på plads. SGM kontakter Laila Grønhøj for at få hjælp til at få det på plads.

Pkt. 3. Vedtægterne er underskrevet og indsendt. LS følger op for at sikre, at alt er i orden,

Pkt. 4. Der er stor taknemmelighed over, at Gudrun og Palle Mørchs Mindefond har doneret 30.000 kr. Pengene er endnu ikke kommet ind på kontoen. SGM følger op. Når de indsættes, var der enighed om, at pengene straks skal videresendes til AMPO til brug for indkøb af en scanner. LS gjorde opmærksom på, at det var vigtigt med opfølgning i form af billeder mv.

Pkt. 5. SGM orienterede om forskellige aktiviteter, herunder om tøjsalg i Tiny Window og også om en kontakt til Preben Bang Henriksen.

Pkt. 6. Der var enighed om, at næste møde er tirsdag den 26. januar 2021 kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 7. Fonden har nu eksisteret et år, og der var tilfredshed med forløbet.

Viborg den 3. november 2020

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 16. september 2020, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


 Dagsorden

  1. Orientering om godkendelsen af, at indbetalinger til fonden kan fradrages.
  2. Civilstyrelsens godkendelse af vedtægt og forståelsen heraf.
  3. Vedtagelse og underskrift af godkendte vedtægter
  4. Drøftelse af fondens formueforhold med udgangspunkt i opgørelsen fra Forvaltningsinstituttet.
  5. Orientering om indsamlede midler frem til dato.
  6. Forslag om udbetaling af de indsamlede midler til projekter – i alt ca. 65.000 kr.
  7. Orientering om en fondsansøgning.
  8. Næste møde er 3. november 2020 kl. 9.00 på Messenger
  9. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1: SGM oplyste, at fonden nu havde opnået godkendelse, således at indbetalere kan få skattefradrag for deres indbetaling. Der skal oplyses cpr. nr. til fonden, som så i januar skal indberette til Skat. LS gjorde opmærksom på, at det er en årlig tilbagevendende udfordring, som vi skal være opmærksomme på.

Pkt. 2: Korrigerede vedtægter mv. er godkendt af Civilstyrelsen. LS og SGM har korresponderet om forståelsen af Civilstyrelsens tilbagemelding, og der er enighed om, at vedtægterne er godkendt i den indsendte form, og at forvaltningen af midler kan ske i Forvaltningsinstituttet, som er godkendt hertil.

Pkt. 3: De nu godkendte vedtægter blev vedtaget, og der blev aftalt, at SGM og MÅ underskriver, og MÅ sender videre til LS. LS underskriver tilsvarende og sørger for at indsende de underskrevne vedtægter til Civilstyrelsen i henhold til styrelsens brev af 30. juni 2020. Vedtægterne skal indsendes senest i december.

Pkt. 4: Forvaltningsinstituttet vil løbende fremsende oversigt over formueforhold i fonden. Oversigten vil med jævne mellemrum blive videresendt til bestyrelsen. Den seneste oversigt viste en gunstig udvikling i formuen, men det blev understreget, at der er tale om et øjebliksbillede, som kan skifte.

Pkt. 5: Der er indsamlet omkring 65.000 kr., hvilket blev betegnet som meget flot.

Pkt. 6: SGM oplyste, at der meget stort behov for støtte i de tre projekter i henholdsvis Kenya, Uganda og Burkina Faso. Især er situationen i Burkina Faso kritisk, da oversvømmelser og terrorangreb har betydet, at omkring ½ mio. mennesker er drevet på flugt. Det blev aftalt, at fonden udlodder 20.000 kr. til projekterne i henholdsvis Uganda og Kenya og 25.000 kr. til projektet i Burkina Faso, således at sidstnævnte kan anvendes til AMPO’s uddeling af fødevarer til de fordrevne.

Pkt. 7: SGM orienterede om en fondsansøgning.

Pkt. 8: Der var enighed om, at næste møde afholdes tirsdag den 3. november 2020 kl. 9.00. Mødet holdes via Messenger.

Pkt. 9: LS oplyste, at der fortsat er et udestående om fondens skatteforhold. LS vil inden næste bestyrelsesmøde undersøge dette nærmere.

Viborg den 16. september 2020

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 26. juni 2020 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

  1. Tilbagemeldinger i forbindelse med udbetalt coronastøtte 75.000 kr.
  2. Civilstyrelsens behandling af vedtægtskorrigering og fondens kapitalforhold.
  3. Mobilpay
  4. Status for særlig indsamling i begyndelsen af juni med mere end 130 indbetalere og mere end 35.000 kr.
  5. Forløb og status om skattefritagelse.
  6. Foreløbige overvejelser om udbetaling af indsamlede midler.
  7. Aktiviteter fremover, herunder foredrag og ansøgning til et par fonde.
  8. Hjemmesiden ændret – nu med opfordring til virksomheder mv.
  9. Fastsættelse af næste mødedato
  10. Eventuelt 

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1: SGM oplyste om, at fonden havde fået nogle fine tilbagemeldinger. Midlerne var anvendt til sæbe, vaskestationer, undervisning, masker samt produktion heraf. Der bliver lavet et opslag på hjemmesiden, og rapporterne bliver tilsvarende lagt op. Afrika er endnu ikke hårdt ramt af Corona, men nedlukningen er stærkt belastende for den fattigste del af befolkningen.

Pkt. 2: Korrigerede vedtægter mv. er indsendt til Civilstyrelsen, og vi afventer tilbagemelding.

Pkt. 3: MobilePay er nu - langt om længe – lykkedes, hvilket har betydet rigtig mange indbetalinger til fonden.

Pkt. 4: Der var enighed om, at kampagnen for at få 100 indbetalere med over 200 kr. havde været en overvældende succes. Beløbet på kontoen var nu næsten på 60.000 kr., og antallet af indbetalere havde langt oversteget det nødvendige antal.

Pkt. 5: Ansøgning om at indbetalerne kan opnå skattefrihed medfølgende kontoudskrifter mv. er indsendt, og vi afventer tilbagemelding.

Pkt. 6: SGM oplyste, at der meget stort behov for støtte, men at han lige nu afventer lidt flere konkrete tilbagemeldinger fra Kenya, Uganda og Burkina Faso.

Pkt. 7: SGM orienterede om nogle foredragstiltag og opfordrede til, at der var en opmærksomhed på muligheden. Der er endvidere kontakt til nogle fonde.

Pkt. 8: SGM oplyste om ændringerne på hjemmesiden. Hjemmesiden er fondens ”hjemsted”. MA gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at hjemmesiden løbende bliver opdateret, og at der især er aktivitet på andre sociale medier. Der var enighed om dette, og der var ligeledes enighed om at undersøge mulighederne for en engagere en frivillig, der kunne supportere – og eksempelvis skabe liv på Facebooksiden.

Pkt. 9: Der var enighed om næste møde afholdes tirsdag den 3. november 2020 kl. 9.00. Mødet holdes via Messenger.

Pkt. 10: SGM oplyste, at udgifter til hjemmeside mv. er afholdt af egne private midler.

Viborg den 26. juni 2020

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 31. marts 2020 i Fonden Det Nytter


 Dagsorden

  1. Aktiviteter siden stiftelsen
  2. Fondens kapitalforhold
  3. Korrigering af vedtægter i overensstemmelse med Civilstyrelsens bemærkninger
  4. Forløb og status om skattefritagelse
  5. Fremtidige aktiviteter
  6. Aflysning af tur til Kenya og Uganda i marts/april 2020. Formentlig ny tur i efteråret.
  7. Behov for særlig støtte i forbindelse med Coronakrisen
  8. Forslag om at uddele 75.000 kr. af fondens bundne kapital til direkte afbødning af virkningerne af Coronakrisen. Midler uddeles efter nærmere aftale henholdsvis til Folkekirkens Nødhjælp med 25.000 kr. til støtte til arbejdet i det nordlige Uganda, til Dansk Flygtningehjælp med 25.000 kr. til støtte til arbejdet i Kakuma/Kalobei i Kenya, og til AMPO med 25.000 kr. til støtte til arbejdet Burkina Faso.
  9. Fastsættelse af næste mødedato
  10. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1: SGM henviste til mail af 23. februar 2020, hvoraf fremgår, at fonden har været ”synlig” i forbindelse med foredrag, i lokalpressen, på hjemmesiden og ved en opsætning på operaen i Det Kongelige Teater.

Pkt. 2: SGM orienterede om, at en del af fondens midler er investeret i børsnoterede aktier.

Pkt. 3: Der var enighed om at ansøge Civilstyrelsen om at korrigere vedtægterne i overensstemmelse med SGM’s erklæring af 13. marts 2020.

Pkt. 4: Der var intet nyt om ansøgningen om afgiftsfritagelse. Under normale omstændigheder vil svar kunne forventes i april/maj 2020.

Pkt. 5 og 6: På grund af Coronakrisen var det ikke muligt for SGM at rejse til Kenya og Uganda som planlagt. Det betyder, at SGM ikke har kunnet samle nødvendig information mv., men rejsen forventes gennemført i efteråret 2020. Materialet skal anvendes som afsæt til nye aktiviteter i fonden.

Pkt. 7: Alle afrikanske lande har stort og akut behov for ekstra støtte på grund af Coronakrisen. Et sundhedsberedskab er næsten ikke eksisterende i de projekter, som fonden støtter.

Pkt. 8: SGM orienterede om drøftelserne med de tre projekter i henholdsvis Kenya, Uganda og Burkina Faso, som alle havde udtrykt stort behov for ekstra hjælp i anledningen af Coronakrisen. Fra Kenya og Burkina Faso var der allerede kommet forslag til meget konkret anvendelse til køb af sæbe og vaskestationer (Kenya) og køb af værnemidler til lægeklinikken (Burkina Faso). Uganda vender tilbage. Der var enighed om at følge indstillingen, således at der som foreslået sendes 25.000 kr. til hver af projekterne.

Pkt. 9: Der var enighed om at aflyse det aftalte møde den 22. april 2020 og i stedet fastsætte ny mødedato den 16. juni 2020 kl. 9.00. Mødet holdes via Messenger.

Pkt. 10: Hvis skattefrihed opnås, skal der udarbejdes forslag til ”støttepakker”, således at virksomheder og private kan få tilbudt en samlet løsning med information om et konkret tiltag, fradrag, besøgsmulig og løbende opfølgninger.

 

Viborg den 31. marts 2020

Stig Glent-Madsen