Bestyrelsesmødereferater

Bestyrelsesmøde den 9. januar 2024, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter (på Messenger)


Dagsorden

 1. Velkommen til Lars.
 2. Siden sidst:
  • rejsen til Kenya i uge 46-47 var vellykket. Godt projekt, hvor behovene er store og hjælpen begrænset. Projektet implementeres af Flygtningehjælpen.
  • donationen fra Melsen Fonden til laboratorieudstyr er effektueret, da der indkom en godt forslag om yderligere udbygning af laboratoriet. Melsen Fonden er orienteret.
  • ingen større donationer, men en del mindre.
  • saldoen på fondens konto er ca. 490.000 kr.
  • situationen i Uganda, Kenya og Burkina Faso er på mange måder uændrede.
  • orientering om Rafiki – pop-op butik i december.
 3. Godkendelse af regnskab for indsamlingsperioden 24. sep. 2022 – 23. sep. 2023. Den ”skæve” regnskabsperiode er begrundet i tilladelse til indsamling. Regnskabet fremsendes separat og skal efter godkendelse fremgå af hjemmesiden.
 4. Oplysning om fejlhævninger fra fondens konto i nov./dec. 2023. Fejlene er rettet, og beløbene indbetalt. Årsagen er anvendelse af ”forkert” dankort ved enkelte betalinger.
 5. Forslag om overflytning af 2x75.000 kr. fra fondens bundne kapital til den ubundne kapital jf. vedtægternes § 9. Det bemærkes, at der ved en fejl ikke blev overført 75.000 kr. i kalenderåret 2023, og der kan derfor nu ske overførsel af 2x75.000 kr. for 2023 og 2024.
 6. Forslag om anvendelse af midler:
  Det foreslås, at 400.000 kr. anvendes til fortsat støtte af mødre med underernærede børn eller børn, der er i risiko herfor. Der er tale om fortsættelse af et flerårigt projekt, som har betydet en afgørende hjælp for mange flygtninge i det nordlige Uganda. Projektet implementeres af Folkekirkens Nødhjælp som hjælp til selvhjælp. Projektet forventes besøgt i efteråret 2024.
  Det foreslås, at 340.000 kr. anvendes til fortsat støtte af sundhedsplejerskeklinikken (Linda) i Burkina Faso. Også her er der tale om fortsat støtte til en helt nødvendig indsats for ca. 4.000 underernærede børn, som blev påbegyndt for et par år siden. Projektet implementeres af AMPO – og forventes besøgt i uge 7 2024.
 7. Forslag til næste møde tirsdag den 30. april 2024 på Messenger.
 8. Eventuelt
 9.  

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet: På Messenger deltog Lis Sørensen, Lars Finn Poulsen og Stig Glent-Madsen (ref.)

Ad. 1: Der var en præsentationsrunde og tak til LFP for, at han havde påtaget sig hvervet som bestyrelsesmedlem.

Ad. 2: SGM fortalte om rejsen til Kenya i uge 46-47, herunder om de store udækkede basale behov, som de mange flygtninge i Kakuma-lejren har. Der er fortsat behov for bistand og gode muligheder for at gøre en forskel.

SGM fortalte videre om Rafikis pop-op butik. Det er endnu ikke gjort op, om der kommer et overskud fra Rafiki, men i givet fald vil det tilfalde fondens arbejde i Uganda.

LFP nævnte muligheden for at få rådgivning fra en kollega i forbindelse med fondsansøgninger mv.

Mulighederne for at deltage i rejser blev drøftet.

Ad. 3 Regnskabet blev godkendt, og SGM nævnte, at det forventedes fremsendt til underskrift samme dag.

Ad. 4 SGM orienterede om baggrunden for, at der ved en fejl var sket hævninger til private udgifter, og at beløbene straks var blevet indbetalt igen.

Ad. 5 Der var enighed om at overføre 2x75.000 kr. til den ubundne kapital.

Ad. 6 Der var enighed om at følge indstillingen, således at der anvendes 400.000 kr. til støtte til projektet i Uganda, og således at der anvendes 340.000 kr. til projektet i Burkina Faso. Beløbet til Uganda udbetales snarest, og 170.000 kr. udbetales snarest til Burkina Faso. Det resterende beløb på 170.000 kr. udbetales, når der er dækning på kontoen.

Ad. 7 Næste møde er den 30. april 2024 på Messenger kl. 9.00. Mulighederne for et fælles fysisk møde i Jylland eller København blev drøftet, og der var enighed om, at SGM tager initiativ hertil.

Ad. 8 Intet under eventuelt.

 

Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2023, kl. 18.00 i Fonden Det Nytter på Nørremøllevej 98 (med efterfølgende spisning)


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • rejsen til Uganda i uge 39 var vellykket, men fokus var på Rafiki og kun i begrænset omfang fondens arbejde.
  • orienteringsaften afholdt den 17. sept. med 30 deltagere. Den 10. okt. afholdes endnu en aften med omkring 40 deltagere.
  • en række foredrag er afholdt.
  • ingen større donationer, men en del mindre.
  • saldoen på fondens konto er ca. 640.000 kr.
  • situationen i Uganda, Kenya og Burkina Faso er på mange måder uændrede.
 2. Indbetaling af ca. 280.000 kr. fra Melsen Fonden til laboratorieudstyr og håndteringen heraf.
 3. Besøgstur til flygtningelejrene i Kenya i uge 46-47.
 4. Antallet af bidragydere over 200 kr. er over 100, hvilket er godkendelseskravet for skattefradragsreglen.
 5. Skift af pengeinstitut fra Vestjysk Bank til Jyske Bank og den nærmere begrundelse herfor.
 6. Afslutning af bestyrelsesperioden på 4 år. Med tak for indsatsen.
 7. Forslag til næste møde som er den nye bestyrelses første - tirsdag den 9. januar 2024 på Messenger.
 8. Eventuelt
 9.  

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet: Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen

Ad 1: SGM orienterede kort om punkterne anført under ”Siden sidst”.

Turen til Uganda havde deltagelse af 6 personer. Hovedfokus var Rafiki, men der var besøg hos Folkekirkens Nødhjælps kontor i Kampala. En vellykket tur som vil blive gentaget.

Saldoen på fondens konto er i øjeblikket stor, men dels er et beløb på knap 300.000 kr. reserveret, og dels er der behov for at kunne yde større donationer for at gøre meningsfulde indsatser.

Ad 2: SGM orienterede om donationen fra Melsen Fonden til laboratorieudstyr, som i mellemtiden er finansieret af Lions Hamborg. Melsen Fonden har meddelt, at man er åben overfor en donation til et lign. formål. I øjeblikket afventer vi, at AMPO Burkina Faso vender tilbage med et forslag.

Ad 3: SGM orienterede om den planlagte tur til flygtningelejrene i Kenya i uge 46.

Ad 4: Antallet af bidragydere med beløb på over 200 kr. har i 2023 passeret 100, og der kan derfor også i år gives fradrag for bidrag til fonden.

Ad 5: SGM orienterede om ønsket om bankskifte. Der var opbakning hertil.

Ad 6: Som nævnt i tidligere bestyrelsesmøde udløber bestyrelsesperioden i oktober 2023. Af hensyn til at skabe fortsat fornyelse og rotation udskiftes et bestyrelsesmedlem nu og et om to år. Lars Finn Poulsen, der er ansat i udenrigsministeriet og har en del u-landserfaring bl.a. som repræsentant for UNHCR, har sagt ja til at indtræde nu. Mikkel Åris udgår og erstattes af Lars Finn Poulsen, og Lis Sørensen har indvilget i at fortsætte yderligere to år. SGM udtrykte stor taknemmelighed over bestyrelsens medvirken og opbakning til fondens meget positive og for så vidt uventede udvikling, som havde gjort det muligt at yde hjælp for mere end 5,5 mio. kr. i den forløbne tid.

Ad 7: Næste møde som bliver den nye bestyrelses første – blev fastsat til tirsdag den 9. januar 2024 kl. 9.00 på Messenger

Ad 8: Intet under eventuelt.

 

Bestyrelsesmøde den 27. juni 2023, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter (Messenger)


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • Ingen rejser, men rejser planlagt til Uganda i uge 39 og Kenya i uge 46-47 og Burkina Faso i begyndelsen af 2024
  • Større donationer fra Jakobsens fond og Mørchs Mindefond med henholdsvis 75.000 kr. og 30.000 kr. og Lions Viborg med 40.000 kr.
  • Saldoen på fondens konto er ca. 270.000 kr.
  • Situationen i Uganda, Kenya og Burkina Faso er på mange måder uændrede. Især Kenya lider under langvarig tørke.
 2. Fortsat orientering om Rafiki – chokoladeprojektet i Uganda. Besøgstur i uge 39.
 3. Udtaget til skattekontrol. Orientering herom og fokus på antal bidragydere. Antallet er ikke opgjort pr. dd.
 4. Orientering om, at bestyrelsesperioden udløber den 30. oktober 2023. Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges.
  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen, og den nuværende periode udløber 30. oktober 2023. En stor tak for en fin indsats fra bestyrelsen ved opstarten og den vellykkede drift de første fire år, men da jeg i andre organisationer med god held har indført rotationsprincippet, vil det også være gældende i fonden.
  2. Der bliver i efteråret 2023 udpeget nye bestyrelsesmedlemmer for den næste 4-årige periode. Valget af nye medlemmer foretages under hensyn til sammenhængen med Rafiki ApS (som også har en bestyrelse) – og til de mange som har udvist interesse og som den nuværende bestyrelse også kan bidrage til fondens videre udvikling.
 5. Forslag til næste møde – som er bestyrelsens afsluttende - er torsdag den 5. oktober 2023 på Nørremøllevej 98, kl. 17.00 på Nørremøllevej 98 med efterfølgende spisning.
 6. Eventuelt
 7.  

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet: Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen

Ad 1: SGM orienterede kort om punkterne anført under ”Siden sidst”.

Det blev endvidere drøftet i hvilket omfang, det var hensigtsmæssigt at ansøge om donationer, hvor der ikke var en ”indgang” til modtageren af ansøgningen. Der var enighed om, at det oftest ikke ville være umagen værd.

Der forventes at deltage omkring 5-6 stykker i turen til Uganda.

Ad 2: SGM orienterede om, at Rafiki var blevet prøvesmagt af to af de fremmeste chokoladekendere i Danmark, og at 85%-chokoladen havde modtaget en bronzemedalje ved en præmiering i Paris. Salget er jævnt, men der forventes et stort salg op til jul.

Ad 3: SGM orienterede om en skattekontrol af indberetningerne af bidragyderne for 2022. Antallet af bidragydere i 2023 er ikke opgjort pt, men der skal holdes øje med det. Der er krav om, at 100 betaler mindst 200 kr. hver.

Ad 4: Udløbet af bestyrelsesperioden til udgangen af oktober 2023 blev drøftet, og der var forståelse for, at det sker under hensyn til sammenhængen med Rafiki og en nødvendig dynamik og fornyelse. SGM udtrykte stor taknemmelighed over bestyrelsens medvirken til fondens meget positive og for så vidt uventede udvikling, som havde gjort det muligt at yde hjælp for mere end 5,5 mio. kr. i den forløbne tid.

Ad 5: Næste møde – som bliver bestyrelsens afsluttende – blev fastsat til onsdag den 4. oktober 2023 kl. 18.00 på Nørremøllevej med efterfølgende spisning.

Ad 6: Intet under eventuelt.

 

Bestyrelsesmøde den 28. marts 2023, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter (Messenger)


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • Rejse til Burkina Faso i uge 7, 2023 – et velfungerende projekt i et udfordret samfund
  • Ingen store donationer
  • Orientering om indsamlingsregnskab for perioden 24. september 2021- 23. september 2022, og næste periodes indsamling.
 2. Orientering om Rafiki – chokoladeprojektet i Uganda og sammenhængen med flygtningeprojektet i det nordlige Uganda.
 3. Godkendelse af regnskab, som er udsendt den 1. marts 2023.
 4. Donationer til projekter: Det bemærkes, at der pt. er omkring 1,3 mio. kr. på fondens konto, og at 1 mio. stammer fra donationen fra Melsen Fonden, som blev givet i 2022 med henblik på udbetaling i 2023. Følgende nedennævnte forslag til uddelinger er i fortsættelse af det arbejde, som fonden har været involveret i tidligere år – og er tilrettelagt efter drøftelser med henholdsvis AMPO, Folkekirkens Nødhjælp i Uganda og Flygtningehjælpen i Kenya.
  1. 700.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med unge mødre, der er flygtningene i det nordlige Uganda. Mødrene får et lille tilskud til at købe en ged, en gris, høns, starte en lille forretning eller lign. med henblik på at blive selvforsørgende. Tilskuddet er mellem 500 og 1.000 kr. Der medfølger også en lidt undervisning. Projektet blev besøgt i oktober 2022.
  2. 240.000 kr. til AMPO i Burkina Faso til at drive klinikken for underernærede børn. Klinikken modtager omkring 4.000 underernærede børn årligt. For meget beskedne midler – 60 kr. pr. barn – følges de i et forløb, som sundhedsplejersker leder. Projektet er besøgt i uge 7, 2023, hvor der også var hjemmebesøg ved flere af børnene.
  3. 300.000 kr. til arbejdet i Kakuma/Kalobeyei flygtningelejr. Arbejdet ledes af Flygtningehjælpen. I de første to måneder af 2023 er der kommet 3.000 nye flygtninge ind til lejren. 75% af flygtningene er børn. Størstedelen af flygtningene kommer fra Sydsudan og Congo. Pengene vil blive brugt til at hjælpe familierne i den første vanskelige tid, hvor flygtningene er ankommet til lejren.
 5. Forslag til næste møde er tirsdag den 27. juni 2023, kl. 9.00 på Messenger.
 6. Eventuelt
 7.  

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet: Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris, Stig GlentMadsen

Ad 1: SGM orienterede om en vellykket tur til Burkina Faso i uge 7. Der er stort behov, men begrænsede midler til rådighed. Pengene anvendes meget fornuftigt. Mulige donationer blev drøftet, og der blev fortalt om baggrunden for den særlige indsamling fra den 23. september 2021.

Ad 2: SGM orienterede om Rafiki. LS spurgte ind til sikringen af kvaliteten af chokoladen. Der er opmærksomhed omkring dette.

Ad 3: Regnskabet blev godkendt og er nu underskrevet af alle.

Ad 4: Forslaget om donationer til projekterne blev godkendt, således at der doneres 700.000 kr. til arbejdet i Uganda, 240.000 kr. til arbejdet i Burkina Faso og 300.000 kr. til arbejdet i Kenya.

Ad 5: Der var enighed om næste mødedato den 27. juni kl. 9.00 på Messenger.

Ad 6: Intet under evt.

 

Bestyrelsesmøde den 6. december 2022, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter (Messenger)


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • Fortsat problematiske forhold i de tre afrikanske lande: Tørke, manglende opmærksomhed, uro og højere fødevare- og energipriser.
  • Ingen store donationer.
 2. Donationer til projekter: Tidligere godkendt en samlet donation til Burkina Faso i marts 2022 på i alt 330.000 kr. Restbeløbet skal udbetales i december. Endvidere er der endnu ikke truffet beslutning om udlodning af 75.000 af fondens kapital for 2022. Det foreslås, at denne udlodning afventer en samlet plan for udbetalinger i 1. halvår 2023.
 3. Orientering om Rafiki – chokoladeprojektet i Uganda, herunder orientering om økonomien og sammenhængen med fondens projekter. Folder og muligheder for synergieffekter med fondens arbejde.
 4. Orientering om turen til Uganda i Uge 42 og 43. Først besøg ved fondens projekter i det nordlige Uganda – efterfølgende besøg relateret til chokoladeprojektet.
 5. Rejse i uge 7 til Burkina Faso eller Kenya.
 6. Forslag til næste møde er tirsdag den 28. marts 2023, kl. 9.00 på Messenger.
 7. Eventuelt
 8.  

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet. Til stede via Messenger og telefon: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen

Ad 1: SGM orienterede om den generelle fødevaresituation i de tre projektlande. Situationen er kritisk, da FN har skåret ned på fødevarehjælpen – bl.a. på grund af krigen i Ukraine. Der har ikke for nylig været større donationer til fonden, og det er også tvivlsomt, hvordan situationen er næste år. Udviklingen på aktiemarkederne og i samfundet generelt kan gøre det vanskeligt.

Ad 2: For at overholde vedtægten var der enighed om, at der i indeværende år skal anvendes 75.000 kr. af egenkapitalen til brug for projekterne. Beløbet skal sammen med restudbetalingen – der tidligere er vedtaget – udbetales til understøttelse af sundhedsplejeklinikken for småbørn i Burkina Faso.

Ad 3: SGM orienterede om den foreløbige succes med Rafiki, der drives i et selvstændigt selskab. Overskuddet går til fondens arbejde i det nordlige Uganda.

Ad 4: SGM orienterede om en vellykket tur til Uganda, hvor der fortsat er behov for hjælp.

Ad 5: SGM forventer at rejse til Burkina Faso eller Kenya i uge 7. Det tilsigtes, at projekterne besøges jævnligt.

Ad 6: Der var enighed om næste mødetidspunkt er den 28. marts 2023, kl. 9.00 på Messenger.

Ad 7: Intet under eventuelt.

 

Bestyrelsesmøde den 6. september 2022, kl. 17.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • En donation på 200.000 kr., et par varmechecks, en afskedsreception
  • Større donationer på 2 mio. (til anvendelse over 2 år), og to på 50.000 kr. og en på 20.000 kr.
  • Problematiske forhold i de tre afrikanske lande: Tørke, manglende opmærksomhed, uro og højere fødevare- og energipriser.
 2. Godkendelse af beslutninger om udbetalinger i løbet af sommeren 2022. På grund af stort akut behov i projekterne har det været nødvendigt hurtigt at udbetale støtte. Der er orienteret herom ved underretninger af 13. juli og 8. august 2022. Godkendelse af udbetaling af i alt 950.000 kr. til sårbare flygtningekvinder i Uganda og 380.000 kr. til flygtninge i Kenya.
  På bestyrelsesmødet i marts 2022 blev godkendt en samlet donation til Burkina Faso på i alt 330.000 kr. Sidstnævnte beløb er endnu ikke fuldt udbetalt. Endvidere er der endnu ikke truffet beslutning om udlodning af 75.000 af fondens kapital.
  Til orientering kan oplyses, at der er omkring 1,3 mio. kr. på fondens konto. 1 mio. kr. heraf er øremærket til anvendelse i 2023.
 3. Orientering om Rafiki – chokoladeprojekt i Uganda, herunder orientering om økonomien og sammenhængen med fondens projekter.
 4. Orientering om turen til Uganda i Uge 42 og 43.
 5. Fortsat mange foredrag og tanker om øvrige tiltag.
 6. Mål for Fonden Det Nytter. Drøftelse af udkastet til visionspapir. Der er tale om et foranderligt dokument. Dokumentet blev fremsendt i forbindelse med indkaldelse til sidste bestyrelsesmøde.
 7. Forslag til næste møde er tirsdag den 6. december 2022, kl. 9.00 på Messenger.
 8. Eventuelt

   

 9.  

Referat

Referat: Til stede på Nørremøllevej 98, Viborg, Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen

Ad 1: SGM orienterede om de forskellige donationer, og der var tilfredshed med den gode opbakning på trods af Ukraine-krigen.

Ad 2: De foretagne udbetalinger blev godkendt. Endvidere drøftedes fondens øvrige økonomiske situation.

Ad 3: Chokoladeprojektet Rafiki blev introduceret, og der er en forventning om, at der allerede i 2023 vil være et overskud, som kan indgå i fondens projekter.

Ad 4: 5 deltagere tager til Uganda i oktober 2022 for at se nærmere på fondens projekter.

Ad 5: Der er vedblivende en pæn interesse for foredrag.

Ad 6: Fondens mål blev kort drøftet, og der var opbakning til de skitserede mål. Der var endvidere opbakning til, at indsatsen vedbliver i de tre fokuslande.

Ad 7: Næste møde er tirsdag den 6. dec. 2022, kl. 9.00 på Messenger.

Ad 8: Intet under eventuelt.

 

Bestyrelsesmøde den 31. marts 2022, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • Orientering om rejse til Burkina Faso
  • Krigen i Ukraine - indflydelse
 2. Skattemæssige forhold – der er indsendt oplysninger for opretholdelse af godkendelsen efter ligningslovens § 8 A (frist ultimo maj)
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.
 4. Beslutning om godkendelse af udbetaling til AMPO, Burkina Faso på i alt 330.000 kr. Beløbet vil blive udbetalt løbende over året afhængig af indtægter og behov. Donationen vil først og fremmest dække udgiften til sundhedsplejeklinikken, men der er skal også dækkes udgifter til startsæt på landbrugsskolen, madrasser til børnehjemmet og operationer.
 5. Mange foredrag: Eksempelvis den 31. marts, 2. april, 2 x 6. april, 7. april.
 6. Tiny Window på Aarhus Ø i første weekend af april.
 7. Mål for Fonden Det Nytter. Foreløbig drøftelse af udkastet til visionspapir. Der er tale om et foranderligt dokument, som kræver en nærmere drøftelse, hvor bestyrelsen er fysisk samlet.
 8. Forslag til næste møde er tirsdag den 6. september 2022, kl. 17.00 på Nørremøllevej 98.
 9. Eventuelt
 10. Vedhæftede bilag: Udkast til regnskab, visionspapir for fonden, tre beretninger fra Burkina Faso

 11.  

Referat

Referat: Til stede via Messenger Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen.

Ad 1: SGM orienterede om en veloverstået tur til Burkina Faso i uge 11. Landet er præget af konflikt og fattigdom, men projektet er rigtig godt og hjælper mange mennesker.

Krigen i Ukraine har naturligvis indflydelse på forholdene i Afrika – både i relation til manglende opmærksomhed og støtte og i forhold til stigende priser på fødevarer.

Ad 2: SGM orienterede om, at oplysningerne er indsendt til Skat.

Ad 3: Regnskabet for 2021 blev forelagt og godkendt. Der var tilfredshed med resultatet. LS sørger for digitale underskrifter og efterfølgende indsendelse. SGM retter henvendelse til Forvaltningsinstituttet og meddeler, at vi i forhold til vedtægterne skal udlodde 75.000 kr. af kapitalen uanset kurstab.

Ad 4: Efter drøftelse og orientering blev den samlede udbetaling på 330.000 kr. til AMPO godkendt. Udbetalingen vil ske i rater. Der forventedes at indkomme en række donationer til projektet. Der blev endvidere orienteret om en større donation, der er undervejs og om byggeriets forløb i AMPO.

Ad 5 og 6: SGM orienterede om foredrag og arrangement på Aarhus Ø.

Ad 7: Der var enighed om at tage en grundig drøftelse af visionspapiret til næste møde, men der var foreløbig opbakning til papiret.

Ad 8. Næste møde er tirsdag den 6. september 2022, kl. 17.00 på Nørremøllevej 98.

Ad 9. Intet under eventuelt.

 

 

Bestyrelsesmøde den 18. januar 2022, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Siden sidst:
  • Claus AC fødselsdagsindsamling - resultat 176.000 kr.
  • Folder om rejsen til Uganda og Kenya i efteråret 2021
  • Aflysninger af diverse foredragsarrangementer
  • Indberetninger til Skat (omkring 300-400 indtastninger)
 2. Orientering om foreløbig økonomisk status ved udgangen af 2021. Regnskab kommer senere. Foreløbige tal: Fondskapital ca. 1 mio. kr. Årsindtægter ca. 2,6 mio. kr. Anvendt til projektstøtte ca. 2,4 mio. kr. Kontante midler til anvendelse i 2022 ca. 250.000 kr.
 3. Orientering om rejse til Burkina Faso i uge 11 i 2022.
 4. Orientering om opfølgning overfor Melsen Fonden og andre.
 5. Diverse foredrag og orienteringsaften.
 6. Tiny Window på Aarhus Ø i første weekend af april.
 7. Forslag til næste møde, hvor der tillige skal behandles årsregnskab, er onsdag den 6. april 2022, kl. 14.00 på Messenger.
 8. Eventuelt
 9.  

Referat

Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Aaris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1. SGM orienterede om det fantastiske resultat af Claus AC’ fødselsdagsindsamling og om udgivelsen af folderen om Uganda og Kenya. LS spurgte til udgifterne ved udgivelsen af folderen. Folderen er betalt af SGM. Der er formentlig mulighed for at få sponsorer til at betale i fremtiden – og en anden mulighed er, at fremtidigt informationsmateriale kan betales af fonden. SGM nævnte, at det var ok selv at betale ind til videre.

På grund af corona har det været nødvendigt at aflyse forskellige foredragsarrangementet.

Der er foretaget indberetninger til Skat, således at de bidragsydere, der ønsker det, kan få fradrag.

Pkt. 2. Der var stor tilfredshed med de foreløbige nøgletal. SGM nævnte, at der ved årsskiftet var omkring 250.000 kr. på kontoen, og at han vil komme med forslag til anvendelse heraf, når turen til Burkina er overstået.

Pkt. 3. SGM vil sammen med Torben Würtz tage på en kort rejse til Burkina i uge 11 for at besøge projektet og følge det igangværende byggeri af lægeklinikken.

Pkt. 4. SGM vil den 1. febr. deltage i et møde med Melsen Fondens bestyrelse. LS opfordrede til, at der til mødet så vidt muligt er forslag til fremtidig anvendelse af midler. MA og SGM var enige heri.

Pkt. 5. SGM oplyste om forskellige foredrag og et muligt arrangement i fællesskab med JP Group. MA nævnte muligheden af at inddrage Sidsels erfaringer fra Malawi. Inden endelig tilrettelæggelse skal der være en drøftelse med Martin Pedersen.

Pkt. 6. SGM orienterede om planerne for 1. weekend i april på Aarhus Ø. Det er vigtigt, at der på sociale medier ”flages” for arrangementet.

Pkt. 7. Der var enighed om, at næste møde skal afholdes torsdag den 31. marts 2022, kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 8. Jens Ove Jacobsens almene fond har doneret 36.000 kr. til brug for 20 startpakker til landbrugselever i Burkina Faso. Pengene skal hurtigst muligt sendes videre til Burkina, således at der kan rapporteres tilbage herom efter besøget i marts.

 

 

Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Orientering om rejsen til Uganda og Kenya i ugerne 40 og 41
 2. Orientering om årsopgørelse fra Skat (overskydende skat på 2.130 kr. (udbytteskat)).
 3. Orientering om Claus AC’ indsamling (nu over 80.000 kr.) + evt. videre samarbejde.
 4. Forventet rejse til Burkina Faso i 1. halvår 2022.
 5. Orientering om nuværende økonomiske status (omkring 270.000 kr. på kontoen).
 6. Indstilling om anvendelse af 300.000 kr. til yderligere hjælp til nyankomne flygtninge i det nordlige Uganda (se nærmere nyhed af 10. okt. 2021 på fondens hjemmeside fondendetnytter.dk).
 7. Tiltag i forbindelse med besøgene i oktober 2021: Lille folder med historier om indsatsen. Forsøg med import af ugandisk chokolade til at støtte op om fortællingen om fonden (begge tiltag betales af SGM og således ikke af fonden).
 8. Opfølgning overfor Melsen Fonden og Krogagerfonden, herunder forslag til besøg i Uganda i oktober 2022.
 9. Forslag til næste møde er 18. januar 2022, kl. 9.00 på Messenger.
 10. Eventuel

Referat

Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Aris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1. SGM orienterede om rejsen, herunder om følgerne af at skolerne i Uganda snart har været lukket i 2 år og følgerne af tørken i det nordlige Kenya. Indtrykket af arbejdet, som støttes af fonden i Uganda (Folkekirkens Nødhjælp) og Kenya (Dansk Flygtningehjælp), var rigtig godt. Det blev understreget, at hjælpearbejdet var kompliceret og ofte svært at formidle i kort form.

Pkt. 2. Der er modtaget årsopgørelse.

Pkt. 3. Claus AC’s indsamling er nu nået over 100.000 kr. Der blev udtrykt stor anerkendelse af hans indsats, og der blev orienteret om indsamlingsportalen på dk.betternow.org

Pkt. 4. SGM orienterede om en mulig rejse til Burkina Faso i 1. halvår i 2022. Sikkerhedssituationen kan give udfordringer, men AMPO besøges jævnligt af tyske bidragydere.

Pkt. 5 og 6. Der blev orienteret om fondens økonomi, herunder at det fremover var hensigtsmæssigt, at der normalt kun blev færre og større uddelinger til projekterne i Kenya og Uganda. Det blev vedtaget at følge indstillingen om anvendelsen af 300.000 kr. til Uganda – under forudsætning af grønt lys fra Folkekirkens Nødhjælp i Uganda.

Pkt. 7. SGM orienterede om folderen, der forventes både at være på tryk og digitalt. Endvidere blev initiativet med import af chokolade drøftet.

Pkt.  8. Når folderen er færdig, vil der blive fulgt op over for fondene. Der forventes endvidere at blive afholdt et åbent orienteringsmøde i begyndelsen af det nye år.

Pkt. 9.  Næste møde afholdes på Messenger tirsdag den 18. januar 2022, kl. 9.00.

Pkt. 10. Intet under eventuelt.

 

 

Bestyrelsesmøde den 12. august 2021, kl. 18.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Opfølgning fra sidst:
  • Mellem 400 og 500 bidragydere siden nytår.
  • Indbetalt omkring 170.000 kr. siden nytår, heraf 120.000 kr. siden bogen udkom.
  • Tilsagn fra Melsenfonden på 2 mio. kr.
  • Foreløbig drøftelse med en repræsentant fra en anden interesseret fond.
  • Foreløbig tilbagemelding med projektforslag fra Uganda, Kenya og Burkina Faso.
 2. Drøftelse af muligheder for at opgradere fondens aktiviteter, således at der skabes grundlag for hjælp til flere.
  • Hvilke elementer ved Fonden Det Nytter betyder, at andre fonde/donorer vil bidrage? Er det tæt opfølgning, tillid, muligheden for at deltage i besøg eller andre ting?
  • Hvordan sikres en fortsat opbakning fra Melsenfonden, og hvordan ”udnyttes” momentum i forhold til andre?
  • Hvad kan det betyde, hvis fonden bliver mere aktiv på Facebook, Instagram, andet?
  • Hjælp til digitale medier?
  • Øget rejseaktivitet må forventes, når der arbejdes og rapporteres på større projekter.
  • Opfordring til månedlige indbetalinger?
  • Åbne orienteringsaftner efter projektbesøg.
 3. Forventet rejse til Uganda og Kenya i oktober 2021.
 4. Forslag til næste møde er 26. oktober 2021 (14. september 2021 er aflyst), kl. 9.00 på Messenger.
 5. Eventuelt

 

Referat

Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Aris og Stig Glent-Madsen (ref.). Endvidere var Bodil Abildgaard med som gæst.

Pkt. 1. Der var stor tilfredshed med, at omkring 500 har betalt ind til fonden. Det blev bemærket, at det har nøje sammenhæng med uddeling af bogen. Indbetalingen af 2 mio. kr. fra Melsen Fonden var lige sket, og der blev orienteret om, at udbetalingen af beløbene forventes at ske successivt i løbet af 2021. Et notat til Melsen Fonden om de tre projekter blev gennemgået. Beskrivelserne af projekterne er sket med udgangspunkt i de projektforslag, der er drøftet med de lokale partnere i Burkina Faso (AMPO), Uganda (Folkekirkens Nødhjælp) og Kenya (Dansk Flygtningehjælp).

Der blev orienteret om de foreløbige drøftelser med en anden interesseret fond. Drøftelserne vil fortsætte efter besøget i oktober.

Pkt. 2. Med sigte på at udnytte succesen blev kontakten til fonde og virksomheder drøftet. Der var enighed om, at tillid, opfølgning, personligt kendskab og mulighed for besøg var vigtigt.

Digitale platforme blev drøftet, herunder om det vil være muligt og formålstjenligt at engagere en ung på frivillig basis. Der blev opfordret til at forsøge med Instagram på rejser. Der blev endvidere opfordret til jævnlige orienteringer – ikke blot på Facebook, men også på mails mv. Der var enighed om, at en orienteringsaften er et fint tiltag, og at vi skal opfordre til månedlige indbetalinger.

Pkt. 3. Rejsen forventes fortsat gennemført.

Pkt. 4. Der var enighed om at fastholde den anførte møde dato, således at der på Messenger afholdes møde tirsdag den 26. oktober kl. 9.00.

Pkt. 5. Intet under eventuelt.

Viborg den 12. august 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 9. juni 2021, kl. 18.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Opfølgning fra sidst:
  • 100 bidragydere i løbet af kort tid
  • Ultralydscanneren indkøbt og taget i brug
  • Øvrig tilbagemelding fra Uganda, Kenya og Burkina Faso
 2. Udgivelse af bogen ”Den brogede verden”. 2.200 eksemplarer – trykning betalt af Nørhaven. Foreløbig uddelt 4-500 stk.
 3. Økonomi i anledningen af bogens udgivelse.
 4. Aktuelle aktiviteter: Foredrag, indsamlinger, tøjsalg, fødselsdagsfest mv.
 5. Forventet rejse til Uganda og Kenya i oktober 2021.
 6. Forslag til næste møde er 14. september 2021, kl. 9.00 på Messenger.
 7. Eventuelt

 

Referat

Til stede: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.). Endvidere var gæsterne Lisbeth Fabian og Anders Hjulmand til stede.

Pkt. 1. SGM introducerede et slideshow om fondens arbejde, der var benyttet til et Rotarymøde i Ballerup dagen forinden.

Med stor tilfredshed blev det konstateret, at den nødvendige antal bidragydere på 100 blev opnået i løbet af kort tid.

Endvidere var der tilfredshed over, at ultralydsscanneren nu var indkøbt og i brug i Burkina Faso. Der blev udtrykt ønske om flere tilsvarende tiltag. SGM lovede, at de ville blive iværksat.

Situationen i de tre projektlande blev drøftet.

Pkt. 2 og 3. SGM oplyste, at bogen havde fået en fin modtagelse og nævnte, at de, der havde læst bogen, efterfølgende viste sig at være gode ambassadører for bogen og fondens arbejde. Der var uddelt 450 bøger, og samtidig indbetalt ekstra ca. 45.000 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Bogen er et godt ”visitkort”. Nørhaven har betalt trykningen, og SGM betaler selv porto mv. i forbindelse med udsendelse.

Pkt. 4. SGM orienterede om planlagte foredrag, indsamling ved tøjsalg i Tiny Window, fødselsdagsfest i Pederstrup mv. Bogen har som ventet givet fin opmærksomhed til fondens arbejde.

Pkt. 5. Det er stadig forventet, at SGM for egen regning rejser til Uganda og Kenya i oktober.

Pkt. 6. Det blev aftalt, at næste møde er onsdag den 15. september 2021 kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 7. Intet under eventuelt.

Viborg den  9. juni 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2021, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Seneste nyt
 2. Skattemæssige forhold – indberetning af antal bidragsyder mv. til Skat for 2020 er foretaget.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for perioden fra fondens stiftelse til 31. december 2020.
 4. Beslutning om udbetalinger til projekter. Forslag om udbetaling af i alt 125.000 kr., heraf udgør 75.000 kr. en andel af fondskapitalen i overensstemmelse med vedtægternes § 7 og § 9, og 50.000 kr. stammer fra indsamlede midler. Det foreslås, at pengene fordeles med 50.000 kr. til Flygtningehjælpens projekt i det nordlige Kenya, 50.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælps projekt i det nordlige Uganda, og med 25.000 kr. til AMPO’s projekt i Burkina Faso. Baggrunden for opdelingen er, at især arbejdet i Kenya og Uganda lider under manglende donorstøtte, og at AMPO fik flest midler ved uddelingerne i 2020.
 5. Drøftelse af tiltag med henblik på indsamling af bidrag og sikring af, at fonden også i 2021 opnår mindst 100 bidragsydere.
 6. Orientering om forløb af bogprojekt.
 7. Orientering om besøg i Aalborg Rotary Østre den 27. april 2021.
 8. Forslag til næste møde er 22. juni 2021, kl. 18.00 på Nørremøllevej (med spisning).
 9. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1. SGM orienterede om coronasituationen i Uganda og Kenya og oplyste, at der i øvrigt ikke var meget nyt fra projekterne.

Pkt. 2. SGM oplyste, at der var indberettet til Skat vedrørende samlede antal givere og gavebeløb for 2020. LS oplyste, at der inden 1. juli 2021 skulle indsendes begæring om momsrefusion. Beløbet ansås for at være minimalt, og der var derfor enighed om ikke at foretage sig yderligere.

Pkt. 3. Regnskab fra stiftelsen af fonden til 31. december 2020 blev gennemgået og godkendt. Underskrifterne vil blive indhentet via Penneo. Der var taknemmelig for det meget beskedne beløb, som Forvaltningsinstituttet beregner sig for administration, regnskab mv. Der var anerkendelse af, at regnskabet var meget positivt på grund af de store værdistigninger af aktiebeholdningen, men samtidig en bevidsthed om, at det fremover kan blive et anderledes billede.

Pkt. 4. Der var enighed om at foretage uddeling, som foreslået. LS og MÅ efterspurgte en tilbagemelding for køb af scanneren til Burkina Faso. SGM oplyste, at den – efter det oplyste – endnu ikke var erhvervet. SGM vil skrive til AMPO for at høre om status og understrege vigtigheden af dokumentation. De donerede 25.000 kr. til AMPO kan evt. udgøre en del af restfinansieringen.

Pkt. 5. Der var enighed om at iværksætte en kampagne for at få 100 bidragydere a minimum 200 kr. LS henstillede, at fonden i den forbindelse henviste til de allerede opnåede resultater.

Pkt. 6. SGM orienterede om en lille bog, der forventes udgivet inden sommer. Forordet er skrevet af udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, og bogen skal bruges til at reklamere for fonden.

Pkt. 7. Besøget i Aalborg Rotary er udskudt ind til videre.

Pkt. 8. Det blev aftalt, at næste møde er tirsdag den 8. juni 2021 kl. 18 på Nørremøllevej, og at ægtefæller også er inviteret.

Pkt. 9. Intet under eventuelt.

Viborg den 23. marts 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 26. januar 2021, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Sidste nyt – ”årsberetning” udsendt som pressemeddelelse
 2. Skattemæssige forhold - afklaret
 3. Vedtægter afklaret og godkendt
 4. Orientering om indberetninger om gavebidrag til Skat
 5. Orientering om at hjemmesiden er opdateret. Samtlige bestyrelsesmødereferater er på siden.
 6. Orientering om fremtidige aktiviteter, herunder foredrag og rejse (SGM tager til Uganda og Kenya i okt.)
 7. Regnskab
 8. Forslag til næste møde er 23. marts 2021 kl. 9.00 på Messenger
 9. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1. SGM orienterede om kontakten med partnerne i projektlandene og henviste til ”pressemeddelelsen”, som var udsendt sidst i december 2020, og som omtalte fondens aktiviteter i det forløbne år. På grund af Corona var der stort set ikke aktiviteter i Danmark.

Pkt. 2. Med hjælp fra Laila Grønhøj og Forvaltningsinstituttet er fondens skatteforhold nu afklarede.

Pkt. 3. Vedtægterne er godkendt og optrykt på fondens hjemmeside under ”Baggrund” – ”Vedtægter”.

Pkt. 4. Der var frist til den 20. januar 2021 for indberetning af gavebidrag med fradragsret. Indberetningen er foretaget. Der er frist til den 31. maj 2021 for indberetning af fondens status som godkendt til at modtage gavebidrag med fradragsret. Indberetning er endnu ikke foretaget. Det er undersøgt ved Skat, hvorvidt det kan undlades for 2020, da der allerede er givet tilladelse for dette år, men det var ikke muligt.

Pkt. 5. Hjemmesiden er opdateret. MÅ gjorde opmærksom på, at det nok ikke er realistisk, at der arrangeres rejse i foråret 2022, og at hjemmesiden også på det punkt skal ændres. Der var enighed herom.

Pkt. 6. Der sker ikke så meget pt. på grund af Corona. Der var enighed om, at foredrag online ikke er særligt hensigtsmæssigt. LS efterspurgte kampagne eller lign. for at give flere bidragsydere. SGM orienterede kort om et bogprojekt. SGM forventer at tage til Østafrika i oktober 2021.

Pkt. 7. Der forventes at foreligge regnskab for 2020 i slutningen af februar 2021. Forvaltningsinstituttet udarbejder regnskab, som så kan behandles til næstkommende møde. LS bemærkede, at aftalen med Forvaltningsinstituttet forekom at være fordelagtig i forhold til andre. SGM orienterede om værdipapirsammensætningen. Der var enighed om, at det var fint, at der ikke skulle tænkes i køb/salg heraf.

Pkt. 8. Der var enighed om, at næste møde er tirsdag den 23. marts 2021, kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 9. Intet under eventuelt.

Viborg den 26. januar 2021

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 3. november 2020, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Sidste nyt fra Afrika
 2. Skattemæssige forhold
 3. Vedtægt underskrevet og indsendt til Civilstyrelsen
 4. Donation af 30.000 kr. til Burkina Faso og beslutning om udbetaling
 5. Orientering om aktiviteter
 6. Forslag til næste møde er 26. januar 2021 kl. 9.00 på Messenger
 7. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.)

Pkt. 1. SGM orienterede om situationen i projektlandene. Der er heldigvis ikke meget Corona, men nedlukningen er hård, og levestandarden er presset. Blandt andet er tallene for vold i hjemmene, for teenagegraviditeter og bortgiftning af helt unge piger fordoblet som følge af forringede levevilkår.

Pkt. 2. Den skattemæssige status er endnu ikke på plads. SGM kontakter Laila Grønhøj for at få hjælp til at få det på plads.

Pkt. 3. Vedtægterne er underskrevet og indsendt. LS følger op for at sikre, at alt er i orden,

Pkt. 4. Der er stor taknemmelighed over, at Gudrun og Palle Mørchs Mindefond har doneret 30.000 kr. Pengene er endnu ikke kommet ind på kontoen. SGM følger op. Når de indsættes, var der enighed om, at pengene straks skal videresendes til AMPO til brug for indkøb af en scanner. LS gjorde opmærksom på, at det var vigtigt med opfølgning i form af billeder mv.

Pkt. 5. SGM orienterede om forskellige aktiviteter, herunder om tøjsalg i Tiny Window og også om en kontakt til Preben Bang Henriksen.

Pkt. 6. Der var enighed om, at næste møde er tirsdag den 26. januar 2021 kl. 9.00 på Messenger.

Pkt. 7. Fonden har nu eksisteret et år, og der var tilfredshed med forløbet.

Viborg den 3. november 2020

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 16. september 2020, kl. 9.00 i Fonden Det Nytter


 Dagsorden

 1. Orientering om godkendelsen af, at indbetalinger til fonden kan fradrages.
 2. Civilstyrelsens godkendelse af vedtægt og forståelsen heraf.
 3. Vedtagelse og underskrift af godkendte vedtægter
 4. Drøftelse af fondens formueforhold med udgangspunkt i opgørelsen fra Forvaltningsinstituttet.
 5. Orientering om indsamlede midler frem til dato.
 6. Forslag om udbetaling af de indsamlede midler til projekter – i alt ca. 65.000 kr.
 7. Orientering om en fondsansøgning.
 8. Næste møde er 3. november 2020 kl. 9.00 på Messenger
 9. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1: SGM oplyste, at fonden nu havde opnået godkendelse, således at indbetalere kan få skattefradrag for deres indbetaling. Der skal oplyses cpr. nr. til fonden, som så i januar skal indberette til Skat. LS gjorde opmærksom på, at det er en årlig tilbagevendende udfordring, som vi skal være opmærksomme på.

Pkt. 2: Korrigerede vedtægter mv. er godkendt af Civilstyrelsen. LS og SGM har korresponderet om forståelsen af Civilstyrelsens tilbagemelding, og der er enighed om, at vedtægterne er godkendt i den indsendte form, og at forvaltningen af midler kan ske i Forvaltningsinstituttet, som er godkendt hertil.

Pkt. 3: De nu godkendte vedtægter blev vedtaget, og der blev aftalt, at SGM og MÅ underskriver, og MÅ sender videre til LS. LS underskriver tilsvarende og sørger for at indsende de underskrevne vedtægter til Civilstyrelsen i henhold til styrelsens brev af 30. juni 2020. Vedtægterne skal indsendes senest i december.

Pkt. 4: Forvaltningsinstituttet vil løbende fremsende oversigt over formueforhold i fonden. Oversigten vil med jævne mellemrum blive videresendt til bestyrelsen. Den seneste oversigt viste en gunstig udvikling i formuen, men det blev understreget, at der er tale om et øjebliksbillede, som kan skifte.

Pkt. 5: Der er indsamlet omkring 65.000 kr., hvilket blev betegnet som meget flot.

Pkt. 6: SGM oplyste, at der meget stort behov for støtte i de tre projekter i henholdsvis Kenya, Uganda og Burkina Faso. Især er situationen i Burkina Faso kritisk, da oversvømmelser og terrorangreb har betydet, at omkring ½ mio. mennesker er drevet på flugt. Det blev aftalt, at fonden udlodder 20.000 kr. til projekterne i henholdsvis Uganda og Kenya og 25.000 kr. til projektet i Burkina Faso, således at sidstnævnte kan anvendes til AMPO’s uddeling af fødevarer til de fordrevne.

Pkt. 7: SGM orienterede om en fondsansøgning.

Pkt. 8: Der var enighed om, at næste møde afholdes tirsdag den 3. november 2020 kl. 9.00. Mødet holdes via Messenger.

Pkt. 9: LS oplyste, at der fortsat er et udestående om fondens skatteforhold. LS vil inden næste bestyrelsesmøde undersøge dette nærmere.

Viborg den 16. september 2020

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 26. juni 2020 i Fonden Det Nytter


Dagsorden

 1. Tilbagemeldinger i forbindelse med udbetalt coronastøtte 75.000 kr.
 2. Civilstyrelsens behandling af vedtægtskorrigering og fondens kapitalforhold.
 3. Mobilpay
 4. Status for særlig indsamling i begyndelsen af juni med mere end 130 indbetalere og mere end 35.000 kr.
 5. Forløb og status om skattefritagelse.
 6. Foreløbige overvejelser om udbetaling af indsamlede midler.
 7. Aktiviteter fremover, herunder foredrag og ansøgning til et par fonde.
 8. Hjemmesiden ændret – nu med opfordring til virksomheder mv.
 9. Fastsættelse af næste mødedato
 10. Eventuelt 

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1: SGM oplyste om, at fonden havde fået nogle fine tilbagemeldinger. Midlerne var anvendt til sæbe, vaskestationer, undervisning, masker samt produktion heraf. Der bliver lavet et opslag på hjemmesiden, og rapporterne bliver tilsvarende lagt op. Afrika er endnu ikke hårdt ramt af Corona, men nedlukningen er stærkt belastende for den fattigste del af befolkningen.

Pkt. 2: Korrigerede vedtægter mv. er indsendt til Civilstyrelsen, og vi afventer tilbagemelding.

Pkt. 3: MobilePay er nu - langt om længe – lykkedes, hvilket har betydet rigtig mange indbetalinger til fonden.

Pkt. 4: Der var enighed om, at kampagnen for at få 100 indbetalere med over 200 kr. havde været en overvældende succes. Beløbet på kontoen var nu næsten på 60.000 kr., og antallet af indbetalere havde langt oversteget det nødvendige antal.

Pkt. 5: Ansøgning om at indbetalerne kan opnå skattefrihed medfølgende kontoudskrifter mv. er indsendt, og vi afventer tilbagemelding.

Pkt. 6: SGM oplyste, at der meget stort behov for støtte, men at han lige nu afventer lidt flere konkrete tilbagemeldinger fra Kenya, Uganda og Burkina Faso.

Pkt. 7: SGM orienterede om nogle foredragstiltag og opfordrede til, at der var en opmærksomhed på muligheden. Der er endvidere kontakt til nogle fonde.

Pkt. 8: SGM oplyste om ændringerne på hjemmesiden. Hjemmesiden er fondens ”hjemsted”. MA gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at hjemmesiden løbende bliver opdateret, og at der især er aktivitet på andre sociale medier. Der var enighed om dette, og der var ligeledes enighed om at undersøge mulighederne for en engagere en frivillig, der kunne supportere – og eksempelvis skabe liv på Facebooksiden.

Pkt. 9: Der var enighed om næste møde afholdes tirsdag den 3. november 2020 kl. 9.00. Mødet holdes via Messenger.

Pkt. 10: SGM oplyste, at udgifter til hjemmeside mv. er afholdt af egne private midler.

Viborg den 26. juni 2020

Stig Glent-Madsen

 

 

Bestyrelsesmøde den 31. marts 2020 i Fonden Det Nytter


 Dagsorden

 1. Aktiviteter siden stiftelsen
 2. Fondens kapitalforhold
 3. Korrigering af vedtægter i overensstemmelse med Civilstyrelsens bemærkninger
 4. Forløb og status om skattefritagelse
 5. Fremtidige aktiviteter
 6. Aflysning af tur til Kenya og Uganda i marts/april 2020. Formentlig ny tur i efteråret.
 7. Behov for særlig støtte i forbindelse med Coronakrisen
 8. Forslag om at uddele 75.000 kr. af fondens bundne kapital til direkte afbødning af virkningerne af Coronakrisen. Midler uddeles efter nærmere aftale henholdsvis til Folkekirkens Nødhjælp med 25.000 kr. til støtte til arbejdet i det nordlige Uganda, til Dansk Flygtningehjælp med 25.000 kr. til støtte til arbejdet i Kakuma/Kalobei i Kenya, og til AMPO med 25.000 kr. til støtte til arbejdet Burkina Faso.
 9. Fastsættelse af næste mødedato
 10. Eventuelt

 

Referat

Til stede via Messenger: Lis Sørensen, Mikkel Åris og Stig Glent-Madsen (ref.).

Pkt. 1: SGM henviste til mail af 23. februar 2020, hvoraf fremgår, at fonden har været ”synlig” i forbindelse med foredrag, i lokalpressen, på hjemmesiden og ved en opsætning på operaen i Det Kongelige Teater.

Pkt. 2: SGM orienterede om, at en del af fondens midler er investeret i børsnoterede aktier.

Pkt. 3: Der var enighed om at ansøge Civilstyrelsen om at korrigere vedtægterne i overensstemmelse med SGM’s erklæring af 13. marts 2020.

Pkt. 4: Der var intet nyt om ansøgningen om afgiftsfritagelse. Under normale omstændigheder vil svar kunne forventes i april/maj 2020.

Pkt. 5 og 6: På grund af Coronakrisen var det ikke muligt for SGM at rejse til Kenya og Uganda som planlagt. Det betyder, at SGM ikke har kunnet samle nødvendig information mv., men rejsen forventes gennemført i efteråret 2020. Materialet skal anvendes som afsæt til nye aktiviteter i fonden.

Pkt. 7: Alle afrikanske lande har stort og akut behov for ekstra støtte på grund af Coronakrisen. Et sundhedsberedskab er næsten ikke eksisterende i de projekter, som fonden støtter.

Pkt. 8: SGM orienterede om drøftelserne med de tre projekter i henholdsvis Kenya, Uganda og Burkina Faso, som alle havde udtrykt stort behov for ekstra hjælp i anledningen af Coronakrisen. Fra Kenya og Burkina Faso var der allerede kommet forslag til meget konkret anvendelse til køb af sæbe og vaskestationer (Kenya) og køb af værnemidler til lægeklinikken (Burkina Faso). Uganda vender tilbage. Der var enighed om at følge indstillingen, således at der som foreslået sendes 25.000 kr. til hver af projekterne.

Pkt. 9: Der var enighed om at aflyse det aftalte møde den 22. april 2020 og i stedet fastsætte ny mødedato den 16. juni 2020 kl. 9.00. Mødet holdes via Messenger.

Pkt. 10: Hvis skattefrihed opnås, skal der udarbejdes forslag til ”støttepakker”, således at virksomheder og private kan få tilbudt en samlet løsning med information om et konkret tiltag, fradrag, besøgsmulig og løbende opfølgninger.

 

Viborg den 31. marts 2020

Stig Glent-Madsen