Vedtægter

FONDEN DET NYTTER - en humanitær hjælpefond


 

Navn

§ 1 Fondens navn er Fonden Det Nytter.

 

Stifter

§ 2 Fonden er stiftet af Stig Glent-Madsen. Der er ikke tillagt stifteren eller dennes familie særlige fordele eller rettigheder.

 

Hjemsted

§ 3 Fondens hjemsted er Viborg Kommune.

 

Egenkapital ved oprettelsen

§ 4 Egenkapitalen ved fondens oprettelse er 1 mio. kr., som er indbetalt kontant.

 

Formål

§ 5 Fonden er almennyttig, og dens formål er at yde humanitær hjælp og formidle viden herom.

 

Bestyrelsen

§ 6 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Stifteren er formand for bestyrelsen, så længe han ønsker. Ved stifterens udtræden overtager i første række et af stifterens nære familiemedlemmer pladsen som formand for bestyrelsen, subsidiært overtager en anden valgt af bestyrelsens øvrige medlemmer pladsen som formand.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er valgt for 4 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er stifteren eller i familie med denne, kan maksimalt vælges for i alt 3 perioder. Ved udløbet af valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne vælger stifteren, hans ægtefælle og børn i samråd nye bestyrelsesmedlemmer eller genvælger de hidtidige. Ved uenighed sker valg efter stemmeflertal.

Bestyrelsen kan udpege en direktør til at varetage fondens anliggender.

 

Bestyrelsens opgaver

§ 7 Bestyrelsens opgave er årligt at uddele fondens overskud og 75.000 kr. af fondens bundne kapital i overensstemmelse med formålet og i øvrigt arbejde herfor. Fondens bundne kapital forventes således at være anvendt i løbet af 13 år og 4 måneder fra fondens stiftelse.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for arbejdet i fonden.

Bestyrelsen afholder mindst to møder om året, og i øvrigt når formanden eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer finder det hensigtsmæssigt. Møder indkaldes skriftligt af formanden med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

Der udarbejdes referater af alle møder i bestyrelsen.

 

Tegningsret

§ 8 Fonden tegnes af formanden eller af to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Overskud og kapital

§ 9 Fondens kapital består af den bundne kapital, som er egenkapitalen ved stiftelsen, og den ubundne kapital som er alle øvrige indtægter. Fondens samlede kapital placeres for så vidt angår 80% i aktier noteret på den danske fondsbørs og for så vidt angår 20% i kontanter i overensstemmelse med bestyrelsens ønske, og anbringelsesbekendtgørelsen fraviges således. Bestyrelsen skal årligt træffe bestemmelse om anvendelsen af den ubundne kapital og 75.000 kr. af fondens bundne kapital i overensstemmelse med formålet og i øvrigt arbejde herfor. Fondens bundne kapital forventes således at være anvendt i løbet af 13 år og 4 måneder fra fondens stiftelse.

 

Revision

§ 10 Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller en af Civilstyrelsen godkendt forvaltningsafdeling.

 

Regnskabsår

§ 11 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra stiftelsen og til den 31. december 2020.

 

Vedtægtsændring og opløsning

§ 12 Til vedtægtsændring, herunder beslutning om opløsning kræves - udover fornøden myndighedsgodkendelse - enstemmighed i bestyrelsen. Ved opløsning af fonden skal de resterende midler tildeles Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp til lige deling.

 

Vedtaget den 16. september 2020

 

Stig Glent-Madsen             Lis Sørensen Hjulmand          Mikkel Åris Petersen